+38 (094) 823 8401

Членство у ІКМІВ

Завантажити заяву на вступ до ГО ІКМІВ

Завантажити анкету члена громадської організації

Положення про членство у Громадській організації «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності»

I. Загальні Положення

1.1. Положення про членство у Громадській організації «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності»(далі – Положення) розроблено на виконання Розділу 4 Статуту Громадської організації «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності»(далі – ГО ІКМІВ).
1.2. Членство в ГО ІКМІВ може бути індивідуальним.
1.3. Членство в ГО ІКМІВ є добровільним.
1.4. Члени ГО ІКМІВ можуть бути членами інших громадських об’єднань.
1.5. Всі члени ГО ІКМІВ мають права та несуть обов’язки, визначені в Статуті ГО ІКМІВ.
1.6. Цим Положенням можуть встановлюватись додаткові права та обов’язки для членів ГО ІКМІВ у межах, що не суперечать Статуту ГО ІКМІВ.
1.7. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління ГО ІКМІВ.

II. Членство в ГО ІКМІВ

2.1. Індивідуальними членами ГО ІКМІВ можуть бути громадяни України, особи без громадянства або громадяни інших держав, які досягли 14-річного віку, визнають Статут ГО ІКМІВ, зобов’язуються сплачувати членські внески у порядку, визначеному Правлінням ГО ІКМІВ і пройшли порядок вступу до ГО ІКМІВ згідно цього Положення.
2.2. Сплата членських внесків індивідуальних здійснюється у порядку, затвердженому в Розділі IV цього Положення.
2.3. Члени ГО ІКМІВ мають право:
2.3.1. обирати і бути обраними до складу статутних органів ГО ІКМІВ;
2.3.2. брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
2.3.3. вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
2.3.4. приймати участь у зборах, засіданнях статутних органів;
2.3.5. одержувати інформацію з питань діяльності ГО ІКМІВ ;
2.3.6. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в ГО ІКМІВ до прийняття рішень з цих питань;
2.3.7. здійснювати управління майновими правами інтелектуальної власності та всебічний захист таких прав;
2.3.8. отримувати від ГО ІКМІВ експертної оцінки прав на власні об'єкти інтелектуальної власності;
2.3.9. вносити свій інтелектуальний, нематеріальний, майновий, грошовий та інший внесок у діяльність ГО ІКМІВ, працювати на контрактній основі чи за трудовим договором у організації;
2.3.10. висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів ГО ІКМІВ;
2.3.11. брати участь в усіх заходах, що проводяться ГО ІКМІВ;
2.3.12. отримувати від ГО ІКМІВ допомогу, якої він потребує;
2.3.13. вільно виходити з ГО ІКМІВ за власною письмовою заявою.
2.4. Індивідуальні члени ГО ІКМІВ зобов’язані:
2.4.1. дотримуватися Статуту, цього Положення та рішень керівних органів;
2.4.2. сприяти виконанню статутної мети і завдань ГО ІКМІВ;
2.4.3. своєчасно сплачувати членські внески згідно з Розділом IV цього Положення;
2.4.4. пропагувати мету, завдання і поширювати інформацію про діяльність ГО ІКМІВ;
2.4.5. дотримуватися принципів збереження конфіденційної та приватної інформації, яка стосується членів ГО ІКМІВ, у випадках, передбачених законодавством;
2.4.6. брати активну участь у діяльності ГО ІКМІВ;
2.4.7. не допускати дій, що завдають шкоди або підривають авторитет ГО ІКМІВ;
2.4.8. дотримуватись інших обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами ГО ІКМІВ.

III. Набуття та припинення членства в ГО ІКМІВ

3.1. Для набуття індивідуального членства в ГО ІКМІВ особа подає до Правління ГО ІКМІВ заяву за формою, затвердженою Головою Правління (Додаток №1) та анкету члена громадської організації ( Додаток №2).
3.2. Протягом двох тижнів після отримання письмового повідомлення Правління ГО ІКМІВ про прийняття до ГО ІКМІВ особа сплачує вступний внесок відповідно до п. п. 4.3-4.4 цього Положення. Протягом двох місяців з моменту сплати вступного внеску особа отримує посвідчення члена ГО ІКМІВ встановленого зразка.
3.3. Після набуття членства ГО ІКМІВ індивідуальний член має щороку подовжувати дію посвідчення члена ГО ІКМІВ, сплачувати членський внесок (відповідно до п. 4.5. цього Положення). Невиконання цього обов’язку може бути підставою для позбавлення членства відповідно до п. 4.9. цього Положення
3.4. Заява особи, яка бажає стати індивідуальним членом ГО ІКМІВ, надсилаються на адресу ГО ІКМІВ або подаються до Правління ГО ІКМІВ особисто чи уповноваженою особою.
3.5. Відбір для набуття індивідуального членства здійснюється у порядку, визначеному Правлінням ГО ІКМІВ .
3.6. Правління приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до ГО ІКМІВ протягом двох тижнів з дати подання документів до ГО ІКМІВ.
3.7. Протягом двох тижнів з дати прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до ГО ІКМІВ заявнику направляється повідомлення про прийом до ГО ІКМІВ.
3.8. Членство в ГО ІКМІВ є єдиним. Єдиним органом, який може приймати членів до ГО ІКМІВ або припиняти членство, є Правління ГО ІКМІВ .
3.9. Рішення Правління про відмову у прийомі до ГО ІКМІВ є остаточним та оскарженню не підлягає.
3.10. Припинення індивідуального членства здійснюється за рішенням Правління ГО ІКМІВ у разі:
3.10.1. добровільного виходу на підставі заяви індивідуального члена;
3.10.2. виключення індивідуального члена у разі невиконання ним обов’язків відповідно цього Положення, порушення Статуту ГО ІКМІВ, а також у разі порушень законодавства України, що регулює діяльність об’єднань громадян;
3.10.3. ліквідації ГО ІКМІВ.
3.11. припинення членства у ГО ІКМІВ за будь-яких підстав, окрім ліквідації, не є перешкодою для повторного набуття членства.
3.12. Членство у ГО ІКМІВ є фіксованим.
3.13. Припинення членства наступає автоматично та не потребує прийняття окремого рішення Правління у наступних випадках:
3.13.1. визнання індивідуального члена ГО ІКМІВ недієздатною особою у встановленому законодавством порядку;
3.13.2. смерті індивідуального члена ГО ІКМІВ .
3.14. У випадку припинення індивідуального членства в ГО ІКМІВ сплачені вступні, членські внески поверненню не підлягають.

IV. Порядок сплати членських внесків

4.1. Вступний (членський) внесок є безповоротною фінансовою допомогою, що надається індивідуальним членом для реалізації статутної мети та завдань ГО ІКМІВ.
4.2. Членські внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні.
4.3. Перший членський внесок (вступний внесок) сплачується новим членом ГО ІКМІВ за поточний рік в повному розмірі протягом двох тижнів після прийняття рішення Правлінням ГО ІКМІВ про прийом такого члена до організації.
4.4. Членські внески встановлюються у розмірі: для індивідуальних членів - 1/10 розміру мінімальної заробітної плати на рік. При підрахунку суми членського внеску використовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством України на момент сплати особою членського внеску і не може переглядатися до кінця фінансового року.
4.5. Після спливу одного року з моменту сплати особою членського внеску, особа протягом двох тижнів має сплатити членський внесок у розмірі, визначеному у п. 4.4 цього Положення.
4.6. За письмовою заявою члена ГО ІКМІВ, Правління може надати такому члену відстрочку у сплаті або звільнити від сплати членського внеску за наявності поважних підстав.
4.7. Членські внески можуть сплачуватися шляхом:
4.7.1. Безготівкового перерахування на відповідний рахунок ГО ІКМІВ.
4.7.2. Сплати готівкою в касі будь-якого банку на відповідний рахунок ГО ІКМІВ.
4.8. Облік сплачених і несплачених внесків членів ГО ІКМІВ покладається на Правління.
4.9. У разі несплати або несвоєчасної сплати членського внеску, а також у разі невиконання індивідуальним членом інших обов’язків, передбачених Статутом ГО ІКМІВ та цим Положенням, Правління ГО ІКМІВ розглядає питання щодо виключення такого члена з організації згідно цього Положення.