+38 (094) 823 8401

Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
установчими зборами засновників
Громадської організації «Інформаційно-
комунікаційний менеджмент
інтелектуальної власності»
Протокол №1 від 14 жовтня 2014р

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності» (надалі – Організація) створена за рішенням Загальних Зборів членів Організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.2. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.

1.3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Організація створена на невизначений термін.

1.5. Повне найменування Організації:

українською мовою – Громадська організація «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності»;
російською мовою – Общественная организация «Информационно-коммуникационный менеджмент интеллектуальной собственности»;
англійською мовою – Public organization «Information communication management of intellectual property».

скорочене найменування українською мовою – ГО «ІКМІВ»;
скорочене найменування російською мовою – в ОО «ИКМИС»;
скорочене найменування англійською мовою – РО «ICMIP»;

1.6. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісному контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.7. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації.

1.8. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.9.Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

ІІ. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, а також управління на колективній основі майновими правами суб'єктів права інтелектуальної власності.

2.2. Організація може управляти різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів права інтелектуальної власності. Повноваження на колективне управління майновими правами передаються Організації суб'єктами права інтелектуальної власності на основі договорів.

2.3.Завдання Організації:
- управління майновими правами інтелектуальної власності суб'єктів права інтелектуальної власності на основі відповідних договорів;
- представлення інтересів іноземних організацій, суб'єктів прав інтелектуальної власності на основі відповідних договорів;
- надання фізичним та юридичним особам, шляхом укладання з ними договорів, невиключних прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності переданих такій організації в управління;

2.4. Для реалізації мети та завдання, що стоїть перед Організацією, вона має право:
- виконувати від імені суб'єктів права інтелектуальної власності на основі одержаних від них повноважень такі функції:
- погоджувати з особами, які використовують об'єкти права інтелектуальної власності розмір винагороди за використання під час укладання договору;
- укладати договори про використання прав права інтелектуальної власності, переданих в управління;
- збирати, зберігати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об'єктів права інтелектуальної власності суб'єктами права інтелектуальної власності, правами яких вони управляють, а також іншим суб'єктам прав;
- вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів права інтелектуальної власності відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів;
- укладати договори управління майновими правами суб'єктів права інтелектуальної власності;
- вимагати від осіб, які використовують об'єкти права інтелектуальної власності, надання їм документів, що містять точні відомості про використання зазначених об'єктів, необхідні для збирання і розподілу винагороди;
- проводити експертну оцінку прав на об'єкти інтелектуальної власності для членів Організації, на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, отриманого Організацією згідного чинного законодавства;
- укладати двосторонні чи багатосторонні договори з іншими організаціями колективного управління;
- управляти майновими правами осіб, які передали Організації повноваження з такого управління;
- репрезентувати та захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів в державних та інших організаціях;
- отримувати від органів державної влади та управління, а також від інших установ та організацій інформацію, необхідну для реалізації Статутних цілей і завдань;
- засновувати установи і організації з правами юридичної особи, з метою досягнення статутної діяльності;
- входити до складу інших установ та організацій, асоціацій, спілок, об'єднань;
- розповсюджувати інформацію про діяльність Організації та пропагувати свої ідеї та цілі;
- проводити форуми, з'їзди, семінари, конференції;
- залучати спонсорів до реалізації Статутних завдань;
- здійснювати інші дії, які відповідають Статутним завданням та меті Організації, у відповідності з вимогами діючого законодавства;
- Організація не має на меті прямо або опосередковано одержувати прибуток, не має права займатися господарською комерційною діяльністю чи використовувати будь-яким чином об'єкти права інтелектуальної власності, доручені їй для управління.
2.5.Для здійснення статутних цілей і завдань Організація має право:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- вступати в договірні відносини з державними та громадськими організаціями, підприємствами будь-якої форми власності та фізичними особами, а також здійснювати інші дії, які відповідають цілям і завданням Організації;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах всіх рівнів;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:
- поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
- колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;
- виборності всіх керівних органів Організації;
- періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;
- відкритості, гласності, прозорості;
- свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
- обов'язковості виконання рішень вищих органів для нижчих.

3.2. Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Загальними Зборами Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

IV. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є індивідуальним. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності. За рішенням Ради, членами Організації можуть бути і інші громадяни України, особи без громадянства.

4.2. Рішення про прийом у члени Організації приймає Правління Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я Голови Правління Організації про бажання стати членом Організації.

4.3. Облік членів Організації здійснюється Правлінням Організації.

4.4. Члени Організації мають право:
- обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
- брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
- вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
- на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
- одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
- вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
- на управління майновими правами інтелектуальної власності та всебічного захисту таких прав;
- на отримання від Організації експертної оцінки прав на власні об'єкти інтелектуальної власності;
- вносити свій інтелектуальний, нематеріальний, майновий, грошовий та інший внесок у діяльність Організації, працювати на контрактній основі чи за трудовим договором у організації;
- висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
- брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
- на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
- вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5. Члени Організації зобов'язані:
- виконувати вимоги цього Статуту;
- брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
- сплачувати внески.

4.6. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. 3а дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Правлінням Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Ради Організації.

4.8. Член Організації може бути виключений, крім підстав вказаних у пункті 4.7. цього Статуту:
- за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;
- смерті члена Організації.

V. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів (далі за текстом – Загальні Збори), Правління Організації (далі за текстом — Правління Організації). Правління Організації звітує перед членами товариства про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Правління у тому ж складі або його переобрання.

5.2. Керівними особами є Президент Організації та Голова Правління Організації.

5.3. Загальні збори – найвищий керівний орган Організації, який скликається Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу 2/3 членів Організації, 2/3 складу Правління Організації та Президентом.

5.4. 3агальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів Організації. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів, а рішення щодо реорганізації чи саморозпуску Організації, звільнення від обов'язків Голови та членів Правління приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів Організації.

5.5. До компетенції Загальних Зборів належать:
- затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
- затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;
- заслуховування звітів статутних органів Організації;
- ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;
- розпорядження коштами та майном Організації;
- призначення ліквідаційної комісії та її голови;
- обрання Правління Організації та Президента Організації строком на 5 років;
- обрання Голови Правління строком на 5 років;
- розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та надання відповіді на них у місячний термін;
- вжиття заходів відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.
- Реалізовує право власності громадської організації вищий орган управління, окремі функції щодо управління майном можуть бути покладені на Президента.

5.6. Президент Організації:
- Президент здійснює керівництво всією діяльністю Організації, обирає основні стратегічні напрямки діяльності Організації і репрезентує Організацію у взаємовідносинах з органами державної і місцевої влади та управління, громадськими, благодійними та іншими організаціями, засобами масової інформації, видавництвами, іншими юридичними і фізичними особами, в тому числі закордонними та міжнародними;
- здійснює дії без доручення від імені організації;
- має право розглянути та вирішити будь-яке питання, що має важливе значення для забезпечення діяльності Організації, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних Зборів та Правління;
- заключає угоди, видає доручення на розпорядження майном та коштами Організації, має право першого підпису на фінансових документах;
- відкриває та закриває рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах;
- підписує кошторис прибутків і витрат, звіти, листи та інші ділові папери;
- наймає на роботу та звільняє штатних працівників Організації;
- визначає компетенцію Голови Правління та членів Правління;
- спільно з Головою Правління Організації ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;
- спільно з Головою Правління Організації ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації.

5.7. У випадку, коли Президент Організації тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов'язки виконує Голова Правління, за рішенням президента Організації.

5.8. Правління є вищим розпорядчим органом Організації.

5.9. Голова Правління Організації:
- організує виконання рішень загальних зборів;
- підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;
- забезпечує підготовку та проведення засідань Загальних Зборів;
- керує поточною діяльністю Організації;
- розподіляє обов'язки між членами Правління Організації;
- затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
- готує документи загальних зборів;
- займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;
- спільно з Президентом Організації ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;
- спільно з Президентом Організації ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;
- веде інформаційну політику;
- може створювати комісії, секції та інші робочі органи Правління Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Правління Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.10. Засідання Правління Організації відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються головою Правління Організації або на вимогу 2/3 членів Правління Організації і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.11. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.12. Кількісний склад Правління Організації визначається Зборами Організації.

5.13. Зміни складу Правління та обрання Голови Правління проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі ради або на посаді Президента Організації (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на загальних зборах). Обрання нового складу ради можливий також на позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Організації.

5.14. Засідання керівних органів Правління Організації, а також Загальні Збори Організації, можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання керівних органів Правління (Загальні Збори Організації) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов'язково фіксується за допомогою якої комп'ютерної програми відбувалось засідання.

5.15. Контрольними органом організації є ревізійна комісія. Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів громадського об’єднання. Ревізійна комісія обирається на загальних зборах на 2 роки у складі не менше 3-х членів, які обирають голову і секретаря.
Контрольний орган скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовій запит правління.
Контрольний орган має повноваження:
- вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів громадського об’єднання;
- складати висновки про фінансову діяльність та використання активів громадського об’єднання до затвердження Загальними зборами;
- складати висновки з інших питань за поданням керівних органів організації;
- проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів організації.

VI. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ

6.1. Рішення, дії або бездіяльність Правління Організації може бути оскаржено до вищого органу управління Організації.

6.2. Така скарга подається у письмовій формі через Правління Організації. Скарга може бути поданою не пізніше одного календарного місяця з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності Правління Організації. У разі, якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку є наступний робочий день.

6.3. Скарги подані з порушенням строків, зазначених в п. 6.2. Статуту, розгляду не підлягають.

6.4. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і досягли 18 річного віку, мають право оскаржити виключну відмову у прийнятті в члени Організації.

6.5. Голова, член Правління та члени Організації мають право оскаржити будь-які рішення, дії або бездіяльність Правління Організації.

6.6. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються у загальному порядку і є обов’язковими для виконання усіма членами та органами Організації.

VII. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

7.1. Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організації має право власності на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, нематеріальні активи, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

7.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

7.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:
- вступні та членські внески членів Організації;
- коштів або майна, нематеріальних активів, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

7.4. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснює Голова Правління Організації.

7.5. Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

7.6. Організація, створені нею підприємства та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну та фінансову звітність, зареєструватись в органах доходів і зборів та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

7.7. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

VIII. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які утворюються за рішенням Голови Правління організації.

8.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Президент спільно з Головою Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

8.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах, наданих рішенням Президента та Голови Правління;
- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці;
- використовують майно, кошти, нематеріальні активи, закріплені за відокремленим підрозділом організації, згідно спільного рішення Президента та Голови Правління Організації, з метою реалізації статутної мети та завдань організації;

8.4. Керівник відокремленого підрозділу мас право:
- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
- бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданні ради;
- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;
- захист своїх законних прав та інтересів;
- всебічне сприяння від керівних органів товариства.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту Організації;
- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

8.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації.

8.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації, шляхом приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу, шляхом саморозпуску та за рішенням суду (примусовий саморозпуск);

9.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск, використання його майна і коштів приймаються Загальними Зборами Організації, якщо за них проголосували не менше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів організації. У разі реорганізації його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

9.3. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Організації.

9.4. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку;

9.5. Для вирішення питань, пов'язаних із припиненням діяльності організації, Загальні Збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами Організації.

9.6. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

9.7. Ліквідація вважається завершеною, Організація такою, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

9.8. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднаня здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу, управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення її діяльності, здійснює Правління та Президент Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Правління та Президента Організації припиняється (за винятком покладених на них повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

X. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборі Організації.

10.2. Рішення Загальних Зборів Організації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Організації.